Ten opzichte van de Begroting 2017 laat het budgettair perspectief een positief verloop zien. De ruimte in de Algemene Reserve is toegenomen en de begroting is structureel in evenwicht. Belangrijke ontwikkelingen en onzekerheden in het budgettair perspectief zijn:

  • Door de afbouw van de obligatieportefeuilles gaan de komende jaren de structurele renteopbrengsten fors dalen. De vrijval van de obligatieportefeuilles (liquiditeiten) worden ingezet voor de realisatie van het investeringsprogramma ‘Kwaliteit van Overijssel’ (betalen van opdrachten en subsidies) en de fondsen (uitlenen geld). Het ruime structurele overschot  in het budgettair perspectief zal  hierdoor afnemen.
  • Het is nog onzeker welk effect de kabinetsformatie heeft op onze (structurele) begroting.

Door ontwikkelingen en onzekerheden die op ons afkomen is de structurele ruimte in het budgettair perspectief beperkt. Als rekening wordt gehouden met alle voorstellen, dan is de totale vrije ruimte in het budgettair perspectief als volgt: Algemene reserve: € 65,8 miljoen, in de jaarschijf 2019: € 7,7 miljoen, in de jaarschijf 2020: € 56 miljoen (€ 16 miljoen + € 40 miljoen) en in de jaarschijf 2021: € 14,3 miljoen.

Budgettair perspectief

Budgettair perspectief mutaties